تصویر قهرمان خانه

هادسون
     is
 خانه

صوفیه
برنامه صندوق فرصت های آموزشی در سفر تحصیلی من در کالج اجتماعی شهرستان هادسون ضروری بود. این برنامه برای من تحصیلی و financial assistanceو با همه علما به عنوان عضوی از یک خانواده رفتار می شود.
صندوق فرصت های آموزشی (EOF)

صوفیا پازمینو
مدیریت بازرگانی AS فارغ التحصیل ، 2021

ادامه تحصیل و توسعه نیروی کار

صفحه اصلی اتفاقات

دسامبر
02
2022

نمایش هنر دانش آموزی پاییز

تمام روز
پردیس میدان ژورنال
دسامبر
02
2022

جشنواره زمستانی

02:00 - 06:00 بعد از ظهر
پردیس میدان ژورنال
دسامبر
04
2022

سفر با اتوبوس بنیاد HCCC به استراحتگاه ویند کریک بیت لحم

09:30 صبح تا 06:30 بعد از ظهر
خارج از پردیس