تصویر قهرمان خانه

هادسون
     is
 خانه

جوایز HCCC

سالی الویر
صندوق فرصت های آموزشی من را در سفر موفق تحصیلی ام در کالج اجتماعی شهرستان هادسون راهنمایی کرده است. همانطور که ارائه کرد سپاسگزارم financial assistance و از من در طول سفر آموزشی من حمایت کرد.
صندوق فرصت های آموزشی (EOF)

سالی الویر
فارغ التحصیل آینده EOF 2023

ادامه تحصیل و توسعه نیروی کار

صفحه اصلی اتفاقات

آوریل
03
2023

تعطیلات بهار - بدون کلاس

تمام روز
کالج کالج کالج هادسون
آوریل
03
2023

صحبت کردن!

03:00 - 04:00 بعد از ظهر
رویداد مجازی
آوریل
04
2023

تعطیلات بهار - بدون کلاس

تمام روز
کالج کالج کالج هادسون
آوریل
04
2023

گروه حمایت از دانش آموزان نسل اول

11:00 صبح تا 12:00 بعد از ظهر
پردیس هادسون شمالی